Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden GeishaCams
Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt

Dit document vermeldt de voorwaarden waarop GeishaCams service aan u zal verlenen op haar website. Deze voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en ons. Door de website te bezoeken, te openen, te gebruiken en/of u aan te sluiten geeft u aan dat u deze voorwaarden begrijpt en accepteert.

Zoals gebruikt in dit document, verwijzen de termen “u” of “uw” naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en filialen, en elk van uw of hun apparaten.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, navigeer dan weg van de website en stop het gebruik ervan.

1. Voorwaarden om in aanmerking te komen.

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de website te gebruiken, tenzij de meerderjarigheid in uw rechtsgebied hoger is dan achttien (18) jaar, in welk geval u ten minste de meerderjarigheid in uw rechtsgebied moet hebben. Gebruik van de website is niet toegestaan wanneer dit wettelijk verboden is.

2. Toewijzing van het gebruik

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang tot, niet-openbare weergave en gebruik van onze website, inclusief alle daarin beschikbare content op uw computer of mobiel apparaat in overeenstemming met deze voorwaarden.

Deze toewijzing kan door ons naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Bij beëindiging kunnen we dit doen, maar zijn we daartoe niet verplicht:

(i) uw account te verwijderen of te deactiveren,

(ii) uw e-mail- en/of IP-adressen te blokkeren of op andere wijze uw gebruik van en de mogelijkheid tot gebruik van de website te beëindigen, en/of

(iii) uw gebruikersinzendingen (zoals hieronder gedefinieerd) te verwijderen en/of te wissen. U gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken of te proberen te gebruiken na deze beëindiging. Bij beëindiging zal de toekenning van uw recht om de website te gebruiken worden beëindigd, maar alle andere delen van deze voorwaarden zullen blijven bestaan. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn tegenover u of enige derde partij voor de beëindiging van uw gebruiksrecht.

3. Intellectueel eigendom

De content op onze website, met uitzondering van gebruikersbijdragen en content van derden (zoals hieronder gedefinieerd), maar met inbegrip van andere tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, muziek, video, software, scripts en handelsmerken, servicemerken en logo’s die erin zijn opgenomen (gezamenlijk “Eigendomsmateriaal”), zijn eigendom van en/of worden in licentie gegeven aan ons. Alle eigendomsmaterialen zijn onderworpen aan het auteursrecht, handelsmerk en/of andere rechten onder de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, met inbegrip van binnenlandse wetten, buitenlandse wetten en internationale verdragen. Wij behouden ons al onze rechten op onze eigendomsmaterialen voor.

Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, gaat u ermee akkoord de inhoud niet te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, te distribueren, deel te nemen aan de overdracht of verkoop van, afgeleide werken te maken van, of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk te exploiteren.

4. Inzendingen van de gebruiker

U bent volledig verantwoordelijk voor al het materiaal dat u streamt, uploadt, indient of anderszins beschikbaar stelt via de website, inclusief video’s of andere communicatie- of profielinformatie (gezamenlijk “Gebruikersbijdragen”). Inzendingen van gebruikers kunnen niet altijd worden ingetrokken. U erkent dat de openbaarmaking van persoonlijke informatie in Gebruikersbijdragen u persoonlijk identificeerbaar kan maken en dat wij geen enkele vertrouwelijkheid garanderen met betrekking tot Gebruikersbijdragen.

U bent als enige verantwoordelijk voor al uw eigen Gebruikersinzendingen en alle gevolgen van het plaatsen, uploaden, publiceren of anderszins beschikbaar stellen ervan. Voor al uw Gebruikersinzendingen bevestigt, verklaart en/of garandeert u dat:

U bent eigenaar van of heeft de noodzakelijke licenties, machtigingen, rechten of toestemmingen om alle handelsmerken, auteursrechten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten in en op Gebruikersbijdragen te gebruiken en ons te machtigen om deze te gebruiken voor enig en alle toepassingen die door de website en deze voorwaarden worden overwogen;

U zult geen materiaal plaatsen, of iemand anders toestaan dit te plaatsen, dat een persoon onder de leeftijd van achttien (18) jaar afbeeldt en dat u hebt geïnspecteerd en in schriftelijke documentatie bijhoudt, die wij vrijwillig naleven (en of u al dan niet onderworpen bent aan de Nederlandse wet) en andere analoge, relevante en/of toepasselijke wetten, om te bevestigen dat alle personen in uw Gebruikersinzending in feite ouder zijn dan achttien (18) jaar; en

U heeft schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elk identificeerbaar individu in de Gebruikersinzending om de naam en/of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuen te gebruiken om het gebruik van de Gebruikersinzending mogelijk te maken voor elk gebruik dat door de Websites en deze Voorwaarden wordt overwogen.

U gaat er verder mee akkoord dat u geen materiaal indient dat:

Auteursrechtelijk beschermd is, beschermd wordt door het handelsgeheim of handelsmerkrecht, of anderszins onderworpen is aan eigendomsrechten van derden, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of uitdrukkelijke toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar om het materiaal in te dienen en ons alle hierin verleende licentierechten toe te kennen;

Is obsceen, vulgair, illegaal, onwettig, lasterlijk, frauduleus, smadelijk, schadelijk, intimiderend, beledigend, bedreigend, inbreuk makend op de privacy of publiciteitsrechten, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend, opruiend, of anderszins ongepast, zoals door ons naar eigen goeddunken is besloten;

Illegale activiteiten, promoot of beeldt fysieke schade of letsel uit tegen een groep of individu, of promoot of beeldt een daad van wreedheid tegen dieren uit; zich voordoet als een persoon of entiteit of u op een andere manier een verkeerde voorstelling van zaken geeft, met inbegrip van het creëren van een valse identiteit;

Een strafbaar feit, een schending van de rechten van een partij, of die op een andere manier aansprakelijkheid zou creëren of het lokale, staats-, nationale of internationale recht zou schenden, zou vormen, aanmoedigen of instructies geven voor een strafbaar feit; of ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotie, “spam” of enige andere vorm van verzoeken.

Wij claimen geen eigendom of controle over de inzendingen van gebruikers of inhoud van derden. U of een derde licentiegever, al naar gelang het geval, behoudt alle auteursrechten op Gebruikersbijdragen en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten, al naar gelang het geval. U verleent ons onherroepelijk een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-opzegbare, sublieutenant licentie om te reproduceren, publiekelijk uit te voeren, publiekelijk weer te geven, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken van te maken en anderszins te exploiteren Gebruikersbijdragen voor enig doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig doel dat door de Website en deze Voorwaarden wordt beoogd. Bovendien verleent u andere gebruikers van de website het recht en de licentie om Gebruikersinzendingen weer te geven, te streamen en te downloaden in verband met hun gebruik van de website en voor ander persoonlijk gebruik. U doet ook onherroepelijk afstand en doet afstand van alle claims en beweringen van morele rechten of toekenning van gebruikersinzendingen tegen ons en onze gebruikers.

U verklaart en garandeert dat u alle rechten, bevoegdheden en bevoegdheden heeft die nodig zijn om de hierin verleende rechten te verlenen aan Gebruikersbijdragen. In het bijzonder verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van de titel van de Gebruikersinzendingen, dat u het recht hebt om de Gebruikersinzendingen te uploaden naar de website, en dat het uploaden van de Gebruikersinzendingen geen inbreuk zal maken op de rechten van een andere partij of op uw contractuele verplichtingen tegenover andere partijen.

U erkent dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren om een Gebruikersinzending te publiceren, te verwijderen of de toegang te blokkeren om welke reden dan ook, of om geen enkele reden, met of zonder kennisgeving.

Zonder de andere vrijwaringsbepalingen hierin te beperken, gaat u ermee akkoord ons te verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen ons wordt gevoerd door een derde partij die beweert dat uw Gebruikersbijdragen of uw gebruik van de Website in strijd met deze Voorwaarden de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt of verduistert of de toepasselijke wetgeving schendt, en u zult ons vrijwaren voor alle schade tegen ons en voor redelijke advocatenhonoraria en andere kosten die door ons worden gemaakt in verband met een dergelijke claim, eis, rechtszaak of procedure.

5. Inhoud van de website

U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, waaronder inhoud die op de website beschikbaar wordt gesteld door andere gebruikers en via geautomatiseerde of andere middelen (gezamenlijk “Inhoud van derden”) en dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor inhoud van derden. U begrijpt en erkent dat u kunt worden blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is of schade kan toebrengen aan uw computersystemen en, zonder de andere beperkingen van de aansprakelijkheidsbepalingen hierin te beperken, gaat u ermee akkoord afstand te doen, en doet u hierbij afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u tegen ons kunt hebben met betrekking tot deze inhoud.

Wij maken geen aanspraak op eigendom of controle over de inhoud van derden. Derden behouden alle rechten op Inhoud van Derden en zij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van hun rechten, voor zover van toepassing.

U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen voor het toezicht op de websites voor ongepaste inhoud of ongepast gedrag. Als we er op enig moment voor kiezen, naar eigen goeddunken, om dergelijke inhoud te controleren, nemen we geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, hebben we geen verplichting om dergelijke inhoud te wijzigen of te verwijderen (inclusief Gebruikersbijdragen en Inhoud van derden), en nemen we geen verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die dergelijke inhoud indienen (inclusief Gebruikersbijdragen en Inhoud van derden).

Zonder de onderstaande bepalingen inzake aansprakelijkheidsbeperkingen en garantiebepalingen te beperken, wordt alle inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website uitsluitend “ALS-IS” voor uw informatie en persoonlijk gebruik aan u verstrekt en mag u de inhoud niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren voor welk ander doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren/licentiegevers van de inhoud.

U erkent dat wij naar eigen goeddunken mogen weigeren om de inhoud te publiceren, te verwijderen of de toegang tot de inhoud te blokkeren om welke reden dan ook, of om geen enkele reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Gedrag van de gebruiker

U verklaart en garandeert dat alle informatie en inhoud die u aan ons verstrekt accuraat en actueel is en dat u alle noodzakelijke rechten, macht en bevoegdheid heeft om (i) in te stemmen met deze Voorwaarden, (ii) de Gebruikersbijdragen aan ons te verstrekken, en (iii) de handelingen te verrichten die op grond van deze Voorwaarden van u worden verlangt.

U geeft ons hierbij uitdrukkelijk toestemming om uw activiteiten op de website te controleren, vast te leggen en te registreren, met inbegrip van uw chats, streams, berichten, interacties met andere gebruikers en Gebruikersbijdragen.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website:

U gaat ermee akkoord de websites niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die verboden is volgens deze Voorwaarden;

U gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en internationale wet- en regelgeving;

U gaat ermee akkoord de websites niet te gebruiken op een manier die ons blootstelt aan strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid;

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle handelingen en omissies die plaatsvinden als gevolg van uw gebruik van de website;

U gaat ermee akkoord dat al uw Gebruikersbijdragen die u aan ons verstrekt, aan u toebehoren en dat u het recht en de bevoegdheid hebt om deze aan ons te verstrekken;

U gaat ermee akkoord de veiligheid van uw login wachtwoord te handhaven en volledig verantwoordelijk te zijn voor elk en ieder gebruik van uw account;

U gaat ermee akkoord de account van een andere partij op de websites niet zonder toestemming te gebruiken of proberen te gebruiken;

U gaat ermee akkoord geen geautomatiseerde middelen te gebruiken, waaronder robots, crawlers, of datamining tools, om gegevens of inhoud van de website te downloaden, te controleren of te gebruiken;

U gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken om gebruikersnamen en/of e-mailadressen te verzamelen voor het verzenden van ongevraagde berichten van welke aard dan ook;

U gaat ermee akkoord geen actie te ondernemen die, naar eigen goeddunken, een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze technologie-infrastructuur met zich meebrengt, of die op andere wijze buitensporige eisen stelt;

U gaat ermee akkoord om niemand op of via de website te “stalken” of op andere wijze lastig te vallen;

U gaat ermee akkoord geen headers te vervalsen of op andere wijze identificatoren te manipuleren om de herkomst van de door u verzonden informatie te verhullen;

U gaat ermee akkoord de veiligheidskenmerken van de website niet uit te schakelen, te omzeilen of op andere wijze te beïnvloeden, of functies die het gebruik of kopiëren van de inhoud verhinderen of beperken, of die beperkingen op het gebruik van de website of de inhoud ervan afdwingen;

U stemt ermee in geen materiaal op de website te plaatsen, te linken of op andere wijze beschikbaar te stellen dat softwarevirussen bevat of een computercode, -bestand of -programma dat is ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, te beperken of te bewaken;

U gaat ermee akkoord de website of enige inhoud niet in licentie te geven, in sub licentie te geven, te verkopen, door te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, te distribueren of anderszins op enigerlei wijze commercieel te exploiteren of beschikbaar te stellen aan derden;

U gaat ermee akkoord de website niet te “framen” of te “spiegelen”;

U gaat ermee akkoord geen content op te nemen en dit als videomateriaal op het web aan te bieden.

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel onderdeel van de website zult terugdraaien.

U gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van een gebruikersnaam met een haatdragend, racistisch, lasterlijk, etnisch beledigend karakter of een gebruikersnaam met betrekking tot kinderen, terroristische organisaties en/of andere cam sites.

Wij behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen elke gebruiker voor elk onbevoegd gebruik van de website, met inbegrip van civielrechtelijke, strafrechtelijke en verbodsbepalingen en de beëindiging van het gebruik van de Website door een gebruiker. Elk gebruik van de website en onze computersystemen dat niet geautoriseerd is door deze voorwaarden is een schending van deze voorwaarden en bepaalde internationale, buitenlandse en binnenlandse strafrechtelijke en civiele wetten.

7. Tokens en betalingen

U moet “tokens” kopen die u vervolgens kunt gebruiken om volledig gebruik te kunnen maken van de extra functies van de website. De prijzen voor de tokens worden op de website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden gewijzigd. De prijzen zijn aan verandering onderhevig en kunnen om verschillende redenen variëren, waaronder speciale en beperkte promotionele aanbiedingen. Alle betalingen,  moeten worden gedaan met een geldige creditcard of debet kaart of een andere beschikbare betaalmethode, waarvan de informatie door ons of door onze betalingsverwerkers kan worden bewaard (“gearchiveerde betalingsgegevens”). De kosten voor tokens moeten voorafgaand aan het gebruik worden voldaan.

Om een aankoop te kunnen doen, kan u gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken om ons in staat te stellen uw aankoop te verwerken en te autoriseren, waaronder, zonder beperking, uw naam, adres, kaartnummer, vervaldatum van de kaart, veiligheidsnummer van de kaart en andere informatie. U verklaart en garandeert dat:

(i) u het wettelijke recht heeft om de door u gebruikte betalingsvorm te gebruiken en dat,

(ii) de informatie die u bij de betalingsvorm verstrekt waar en correct is.

U erkent dat wij een derde partij kunnen gebruiken voor het verwerken of faciliteren van een betaling en dat u door het verstrekken van uw informatie aan ons het recht verleent om deze informatie aan dergelijke derden te verstrekken.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren, te annuleren of te beëindigen voor elke tijd en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. Zonder het voorgaande te beperken, behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te weigeren, te annuleren of te beëindigen wegens onbeschikbaarheid van het product of de dienst, fouten in de beschrijving of de prijs van ons product of onze dienst en fouten in uw bestelling.

Uw ingediende betalingsgegevens kunnen automatisch in rekening worden gebracht voor uw toekomstige aankopen of voor eventuele terugkerend aankopen waarvoor u toestemming heeft gegeven (recurring payments).

U machtigt ons en onze agenten (met inbegrip van de betalingsverwerkers die we kunnen gebruiken) om uw ingediende betalingsgegevens in rekening te brengen voor dergelijke betalingen in uw naam.

Door de functie voor automatisch bijvullen op de website in te schakelen, geeft u ons hierbij uitdrukkelijk toestemming om automatisch uw laatste betalingsgegevens in rekening te brengen, met een bedrag dat gelijk is aan uw laatste aankoop, zodra de tokens op uw rekening onder een gekozen drempelwaarde komen. U kunt zich altijd afmelden voor de functie voor automatisch bijvullen door naar de “Instellingen” van uw account te gaan.

U gaat ermee akkoord om geen enkele vorm van betaling die u hebt gebruikt in combinatie met een betaling aan ons te melden als frauduleus, verloren of gestolen, waarvoor u geen goede reden hebt om aan te nemen dat deze in feite frauduleus, verloren of gestolen is.

U gaat ermee akkoord dat u niet als ongeoorloofd rapporteert welke kosten dan ook van ons voor goederen of diensten, inclusief abonnementen, waarvan u niet te goeder trouw kunt aannemen dat ze in feite ongeoorloofd zijn.

De in deze paragraaf vermelde aansprakelijkheid zal onze rechten of enige andere aansprakelijkheid die u om enige andere reden hebt, met inbegrip van een schending van enige andere bepaling van deze Voorwaarden, niet beperken.

Terugbetalingen:

Terugbetalingen geschieden onder de geldende voorwaarden van onze betalingsverwerkers. De Algemene Voorwaarden kunt hier vinden: PaypalCCBill

Het is niet vanzelfsprekend dat in voorkomende gevallen van beëindiging van het account vanwege het  schenden van deze Voorwaarden, u recht heeft op restitutie van enig deel van uw ongebruikte tokens.

Het is niet vanzelfsprekend dat gegeven ‘Tips’ voor restitutie in aanmerking komen.

De serviceafdelingen van de betalingsverwerkers zullen per geval nagaan in hoeverre een terugbetaling van ongebruikte tokens tot de mogelijkheden behoort of legitiem zijn.  

Zonder het voorgaande te beperken, kunnen wij u naar eigen goeddunken terugbetalen wanneer er technische problemen zijn met de website (d.w.z. wanneer de website niet goed functioneert en uw tokens meeneemt) of wanneer u een aantoonbaar een onbevredigende privéshow heeft gehad (in welk geval u de show zo snel mogelijk moet beëindigen).

Inactieve rekeningen:

Als er een periode van inactiviteit wordt ontdekt in uw account (d.w.z. u gebruikt uw account niet en koopt geen tokens, dan behouden wij ons het recht voor en naar eigen goeddunken uw rechten om de website te gebruiken te beëindigen.

In voorkomende gevallen is het niet vanzelfsprekend dat restitutie van tokens plaatsvindt, de serviceafdelingen van betalingsverwerkers zullen per geval nagaan of terugbetaling tot de mogelijkheden behoort en of dit legitiem is.

8. Diensten op de website

Wij bieden u en andere gebruikers vele manieren om de website te gebruiken (die in onze discretie kunnen veranderen).

We kunnen chatsessies aanbieden waarbij u met andere gebruikers en modellen op de website kunt chatten terwijl u de videostream van het model bekijkt. U kunt een model een “tip” geven over uw aangeschafte tokens.

We kunnen groepsshows aanbieden waar u de videostream van een model kunt bekijken en met het model kunt chatten, samen met andere gebruikers, tegen een vergoeding per seconde of per minuut die in overeenstemming met de tarieven op de website in rekening wordt gebracht voor uw gekochte tokens.

We kunnen privéshows aanbieden waar u de videostream van een model kunt bekijken en privé kunt chatten met het model (hoewel andere gebruikers kunnen meekijken zonder interactie), tegen een vergoeding per seconde of per minuut die in rekening wordt gebracht op basis van de tarieven die op de website worden vermeld.

We kunnen u toestaan om met een andere gebruiker mee te kijken op een privéshow met een model, tegen een vergoeding per seconde of per minuut die wordt gefactureerd op basis van de tarieven die op de website worden gepubliceerd.

U erkent dat er nog meer diensten kunnen worden toegevoegd of dat sommige van de afgaande diensten naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd of verwijderd en dat al deze diensten in overeenstemming zullen zijn met de regels die we op de website kunnen plaatsen, aangezien ze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

U erkent dat als u zich bezighoudt met een activiteit die u per seconde of per minuut factureert, u deze activiteit moet beëindigen om de facturering ervan te stoppen.

U erkent ook dat als u geen gekochte tokens meer heeft terwijl u bezig bent met een dergelijke activiteit, uw vermogen om een dergelijke activiteit uit te voeren zal stoppen. Wij behouden ons het zicht op ronde prijzen voor.

U erkent dat alle modellen en andere gebruikers naar eigen goeddunken activiteiten kunnen ontplooien in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst en andere regels en voorschriften die op de Website zijn geplaatst en in overeenstemming met de functionaliteit van de Website.

U erkent dat een model kan weigeren om naar eigen goeddunken activiteiten uit te voeren. Zonder beperking van de algemene vrijstellingsbepalingen hieronder, erkent u dat als u een geschil hebt met een model, u erkent dat uw geschil uitsluitend betrekking heeft op dat model en u ontheft ons van elke aansprakelijkheid.

9. Privacybeleid

Wij hanteren een Privacybeleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook dat u instemt met het Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen door dergelijke wijzigingen op de website te plaatsen. Er mag geen enkele andere kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen. Als u de website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, ongeacht of u ze daadwerkelijk hebt gelezen.

De privacyverklaring vindt u terug onder Privacyverklaring’ op de home pagina.

10.  Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van een partij. Wij kunnen naar eigen goeddunken over alle content die wij hebben, redenen hebben om aan te nemen dat deze een van de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt, verwijderen en kunnen uw gebruik van de website beëindigen als u dergelijke content indient.

Het beleid van de overtreder te herhalen. Als onderdeel van ons beleid inzake recidive, zal elke gebruiker voor wiens materiaal we drie klachten te goeder trouw en effectief ontvangen binnen een aangesloten periode van zes maanden, zijn toestemming voor het gebruik van de website(s) laten beëindigen.

Als u van mening bent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op de website, een agent aangewezen om kennisgevingen te ontvangen van een geclaimde inbreuk op het auteursrecht. Kennisgevingen moeten worden verstuurd naar info@geishacams.nl.

Alle kennisgevingen die voor ons niet relevant zijn of die volgens de wet niet effectief zijn, krijgen geen reactie of actie. Een effectieve kennisgeving van een geclaimde inbreuk moet een schriftelijke mededeling aan onze agent zijn die in wezen het volgende omvat:

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat wordt verondersteld te zijn geschonden. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijv. een URL) van een geautoriseerde versie van het werk toe;

Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het geschonden is en de locatie ervan. Beschrijf het materiaal en geef een URL of andere relevante informatie die ons in staat stelt het materiaal op de website te vinden;

Informatie die ons in staat stelt om contact met u op te nemen, waaronder uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres;

Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aangeklaagde materiaal niet is toegestaan door u, uw agent of de wet;

Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u op straffe van meineed de eigenaar bent of bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt; en

Een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of een gevolmachtigde.

Als uw Gebruikersbijdrage wordt verwijderd op grond van een kennisgeving van vermeende schending van het auteursrecht, kunt u ons een tegenkennisgeving geven, die een schriftelijke mededeling aan onze hierboven genoemde agent moet zijn en die voor ons bevredigend moet zijn, en die in wezen het volgende omvat:

Uw fysieke of elektronische handtekening;

Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal is verschenen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd geblokkeerd;

Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van het te verwijderen of ontoegankelijke materiaal;

Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de rechtbanken in het door u opgegeven adres en de locatie(s) waar de vermeende auteursrechthebbende zich bevindt; en

Een verklaring dat u de dienst van het proces van de vermeende auteursrechthebbende of zijn agent zult accepteren.

11. Wijziging van deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen door dergelijke gewijzigde Voorwaarden op de website te plaatsen. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan over eventuele wijzigingen.

U erkent dat uw voorgezette gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert, ongeacht of u ze daadwerkelijk hebt gelezen.

12. Schadeloosstelling en vrijlating

U stemt er hierbij mee in ons te vrijwaren en ons te vrijwaren van alle schadeclaims en kosten van derden, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de website of uit uw inbreuk op deze voorwaarden

In het geval dat u een geschil hebt met een of meer andere gebruikers (inclusief modellen) of derden, ontslaat u ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers hierbij van claims, eisen en schade (feitelijke en gevolgschade) van elke soort of aard, bekend en onbekend, verdacht en onverdacht, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, die voortkomen uit of op enige manier verband houden met dergelijke geschillen en/of de website.

13. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen

De website kan links bevatten naar websites van derden die onafhankelijk van ons zijn. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van en geven geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op websites van derden. Wij hebben niet het recht of de mogelijkheid om de inhoud van websites van derden te wijzigen. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van websites van derden.

De website wordt “ALS-IS” aangeboden en zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet, impliciet of statutair. Wij wijzen uitdrukkelijk alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, nauwkeurigheid van de informatie, integratie, interoperabiliteit of stilzwijgen af. Wij wijzen alle garanties voor virussen of andere schadelijke componenten in verband met de websites af. In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om impliciete garanties af te wijzen, daarom is het mogelijk dat in dergelijke rechtsgebieden een aantal van de bovenstaande disclaimers niet op u van toepassing is voor zover ze betrekking hebben op dergelijke impliciete garanties.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of voorbeeldige schade (zelfs niet als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade) die voortvloeit uit enig aspect van uw gebruik op de website, ongeacht of dit zonder beperking is van:

(i) Uw gebruik, misbruik of onbeheer van de website.

(ii) UW afhankelijkheid van content op de website.

(iii) de interruptie, suspensie, modificatie, alteratie of complete beëindiging van de website of (iv) de beëindiging van de dienst door de gebruikers.

Deze beperkingen gelden ook met betrekking tot schade als gevolg van andere diensten of producten die in verband met de website worden ontvangen of geadverteerd. Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen tot aansprakelijkheid niet toe, daarom is het mogelijk dat in dergelijke rechtsgebieden sommige van de voorgaande beperkingen niet op ut van toepassing zijn.

Wij garanderen niet dat:

(!) De website uw verlichtingen of verwachtingen zal vermelden,

(ii) De website geannuleerd of volledig beveiligd wordt.

(iii) De website performance wordt verbeterd door uw gebruik van de website.

(iv) De kwaliteit van de producten, diensten, informatie, inhoud of andere materiele verbindingen van de website zal voldoen aan uw eisen of uw verwachtingen.

(v) Fouten in inhoud worden gecorrigeerd.

ALLE INHOUD VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE WORDT VERKREGEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER APPARAAT OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN DERGELIJKE INHOUD.

UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT EN RECHTSMIDDEL IN GEVAL VAN ONTEVREDENHEID OVER DE WEBSITE OF ENIGE ANDERE GRIEF IS OM UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE BEËINDIGEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ZAL IN GEEN GEVAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITES MEER BEDRAGEN DAN € 100.

14. Keuze van het recht en de plaats van handeling

Voor zover toegestaan door de wet, zijn deze voorwaarden, evenals elke claim, oorzaak van een rechtszaak of geschil dat kan ontstaan tussen u en ons, onderworpen aan de Nederlandse wet, zonder rekening te houden met de bepalingen van de wetsconflicten.